Metsuri- ja henkilökohtainen avustaja palvelut Tekee HeKe

Tavoitteena tyytyväinen asiakas ja hyvinvoiva metsä.

Met­suri- ja henkilöko­htainen avus­ta­ja palve­lut Tekee HeKe on vuon­na 2019 perustet­tu yri­tys. Yri­tys toimii Etelä- ja Pohjois-Savon alueel­la.

Tekee HeKe tar­joaa palvelui­ta sin­ulle, kun tarvit­set apua met­sän­hoi­dos­sa, piha­pu­un kaa­dos­sa tai esimerkik­si jos halu­at maise­moi­da pihasi ympäristön puus­toa.

Tekee HeKe tar­joaa palvelui­ta sin­ulle, kun tarvit­set apua koti­in tai kodin ulkop­uolel­la liikku­miseen ja asioin­ti­in. Avus­ta­ja palvelu­un tarvi­taan vain asi­akkaan kanssa tehty sopimus. Help­poa!

Yri­tyk­sen arvo­ja ovat asi­akaslähtöisyys ja eri­no­mainen työn jäl­ki. 

Metsuri

Met­suri­palvelu Tekee HeKe toimii Etelä- ja Pohjois-Savon alueel­la. Ammat­ti­taitoinen, osaa­va, luotet­ta­va ja koulutet­tu met­suri tuot­taa met­sän­hoito palvelui­ta yksi­ty­isille, yhteisöille ja yri­tyk­sille. Palvelui­hin kuu­luu raivaustyöt, taimikon hoito, piha­pu­un kaa­to, maise­moin­ti ja lin­jakatu­jen raivaustyö.

Lähihoitaja

Tekee HeKe tar­joaa henkilöko­htaista avus­tamista ammat­ti­taidol­la ja asi­akaslähtöis­es­ti. Tekee HeKe on yksi­tyi­nen palvelun­tuot­ta­ja, jol­loin asi­akas ostaa tarvit­se­mansa tun­nit ilman välikäsiä tai pitk­iä sopimuk­sia. Avus­ta­janasi toimii koulutet­tu ja nimike­suo­jat­tu lähi­hoita­ja.

Hinnasto

Puunkaato

Lisä­palve­lut tun­tiveloituk­sen mukaan esim. Kar­simi­nen ja pätkimi­nen.
Puunkaa­to 25€/1KPL Use­ampi puunkaa­to tun­tiveloituk­sen 49,60€ mukaan. Esim. 2 puu­ta, aikaa menee n. 30min. Veloi­tus 24,80€
  • Puunkaa­to, kar­simi­nen ja pätkimi­nen
  • Nuoren met­sän hoito

Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­p­er mat­tis, pul­v­inar dapibus leo.

Henkilökohtainen avustaminen

Palve­lut sovi­taan asi­akkaan kanssa.
20€/h
  • Asioin­ti apu
  • Eläin­ten ulkoilut­ta­mi­nen 15€/h
  • Esim. teat­teris­sa avus­t­a­mi­nen

                       Seuraa myös mitä Tekee HeKe Facebookissa ja Instagramissa