Pihapuunkaadot ja Metsänhoitopalvelut

Pihapuunkaadot
Kuva: Eveli­ina Strandèn
Pihapuunkaadot
Kuva: Heik­ki Kelk­ka
Pihapuunkaadot
Kuva: Heik­ki Kelk­ka

Pihapuunkaadot

Yri­tyk­semme tekee piha­pu­unkaadot sovi­tus­sa aikataulus­sa edulliseen hin­taan. Kar­simme ja pätkimme puun tarvit­taes­sa asi­akkaan toivei­den mukaises­ti. Meiltä onnis­tuu kaik­ki puunkaadot, mökkip­i­hoista kaupun­ki kotei­hin!

Metsänhoitopavelut
Kuva: Min­na Roschi­er
Metsänhoitopalvelut
Kuva: Heik­ki Kelk­ka
Pihapuunkaadot
Kuva: Mika Hot­ti

Puuntaimien istutus

Puun­taimien istu­tus.

Istu­tamme puun­taimia Puun­taimien istu­tuk­sen jäl­keen on paik­ka kohtais­es­ti tärkeää myös heinien ja muun taimen kasvua hait­taa­van kasvil­lisu­u­den polkem­i­nen taimen ympäriltä kan­nat­tavaa, jot­ta tai­mi pääsee kas­va­maan ohi muun aluskasvil­lisu­u­den.

Taimikonhoito sekä

Nuoren metsän hoito

Toteu­tamme met­sän­hoitotöitä moot­tori- ja raivaus­sa­hal­la. Käytössämme on ammat­ti­taitoiset met­surit. Met­sän­hoitotöitä teemme monipuolis­es­ti mm. Taimikon varhais­perkaus, jos­sa havupu­u­taimikos­ta pois­te­taan taimien kasvua hait­taa­vat lehtipu­ut. Taimikon har­ven­nus, jos­sa taimikkoa har­ven­netaan ja tehdään puille riit­tävästi kasvu­ti­laa. Ennakko­raivaus, ennakko­raivauk­ses­sa pois­tamme har­ven­nus kyp­sästä met­sästä kone­työtä hait­taa­van pien­pu­us­ton. Ennakko­raivaus aut­taa hakkuukoneen kul­jet­ta­jan työsken­te­lyä koneen kanssa. Vähem­män puus­to­vau­ri­oi­ta ja nopeut­taa koneen työsken­te­lyä. Met­sän­hoito on kan­nat­tavaa met­sän hyv­in­voin­nin osalta ja met­sän­hoitoon on myös mah­dol­lista hakea Kemera-tukea.

Puu- ja pensasaidan kaadot sekä puiden oksiminen

Yri­tyk­semme tekee myös puu- ja pen­sa­saidan kaa­to­ja tyveltä kaadet­tuna, sekä puiden oksimista oksasa­hal­la. Työn toteu­tamme moot­tori- tai raivaus­sa­hal­la ja oksimisen 12 Metriä pitkäl­lä sähkö­työ hyväksytyl­lä oksasa­hal­la. Kuu­si­aidan kaat­a­mi­nen voi tul­la kyseeseen jos esimerkik­si kuu­si­ai­ta on ruen­nut kuiv­u­maan run­gon läheltä eikä vihreää kasvus­toa ole enää paljon ympäril­lä ja oksien siis­timisel­lä ei saa­da enää esteet­tistä arvoa. Pen­sa­saidan kaat­a­mi­nen kan­nat­taa sil­loin kun pen­sas on kas­vanut korkeut­ta niin paljon että pen­sa­sai­ta taipuu talvel­la lumikuor­man pain­os­ta. Korkeaa pen­sa­saitaa on vaikeampi pitää siistinäkin pen­sa­saidan päältä kuin lyhyem­pää. Puiden oksimiseen käytämme sähkö­työ hyväksyt­tyä oksasa­haa jol­loin oksimista voi tehdä myös sähkölin­jan välit­tömässä läheisyy­dessä. Yri­tyk­semme kaut­ta onnis­tuu myös hakku­u­jät­teen pois vien­ti. Tähän käytämme apuna paikallista yrit­täjää.

Tekee HeKe

Tekee HeKe on paras val­in­ta sin­ulle kun halu­at ammat­ti­taitoiset met­surit, kil­pailukykyisen hin­nan ja asi­akaslähtöisen palvelun. Toteu­tamme työn aina asi­akkaan toivei­den mukaises­ti vah­val­la ammat­ti­taidol­la!  Tekee HeKe on valit­tu vuo­den 2020 KasvuOpen uusi­u­tu­va met­sä- ja maat­alous polulle. Tar­joamme myös työhar­joit­telu paikko­ja yhteistyössä ESEDU- met­säopetuk­sen kanssa. Yri­tyk­sen kalus­toon kuu­luu mm. Kaa­to­tunk­ki, vai­jer­i­tal­ja, oksasa­ha ja moot­tori- sekä raivaus­sa­hat. Yri­tyk­semme toimii Savon alueel­la pääu­rakoi­jana lin­jakatu­jen kun­nos­s­api­to­työssä, sekä met­sän­hoitotöis­sä.

Vaku­u­tuk­set on!

Seuraa mitä Tekee HeKe Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa.